Dostępność

sygnet

Deklaracja dostępności Kolejowej 11

Kolejowa 11, jako IV filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.kolejowa11.zielonka.pl

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2023.01.15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.09.31.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 – brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023.02.14.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Kędzierski, j.kedzierski@zielonka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 537 389 524. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Kolejowa 11 – IV filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce – ul. Kolejowa 11, 05-220 Zielonka

Sposób dojazdu:
Autobus: L27, L47, L46, N62 – przystanek Muzeum Zielonki, 
Kolej: R60 – stacja Zielonka.

Budynek znajduje się przy ulicy Kolejowej 11,  obok znajduje się parking.

Wejście do budynku.

Wejście do Budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Kolejowej – jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe częściowo przeszklone i nie dostępne dla osób na wózku. Dojście piesze jest po stopniach. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

W budynku znajduje się łazienka nie dostosowana dla niepełnosprawnych.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

sygnet

Kontakt

Patryk kuś

Koordynator

p.kus@zielonka.pl

sygnet

Jakub Kędzierski

Specjalista ds. promocji

j.kedzierski@zielonka.pl

Martyna Matuszak

Specjalista ds. animacji i organizacji imprez

m.matuszak@zielonka.pl

sygnet

AGATA DOMŻAŁ

Grafik

_

GODZINY OTWARCIA: WT-PT 12:00-20:00
Follow us

Kolejowa 11

Skip to content